KVKK

BLACK GROUP TEKSTİL TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI, İŞLENMESİ VE GİZLİLİK POLİTİKASI
 
1. Giriş 
Black Group Tekstil Ticaret Limited Şirketi (Bundan sonra Black Fashion olarak anılacaktır) kişisel verilerin korunması hususunda tüm mevzuata uygun davranmak için azami gayret göstermektedir. İşbu Black Group Tekstil Ticaret Limited Şirketi Kişisel Verilerin Korunması, İşlenmesi ve Gizlilik Politikası çerçevesinde şirketimiz tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetlerinin yürütülmesinde benimsenen ilkeler ve şirketimizin veri işleme faaliyetlerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda yer alan düzenlemelere uyumu bakımından benimsenen temel prensipler açıklanmakta ve böylelikle Şirket’imiz, ilgili kişileri bilgilendirerek gerekli şeffaflığı sağlamaktadır. Bu kapsamdaki sorumluluğumuzun tam bilinci ile kişisel verileriniz işbu Politika kapsamında işlenmekte ve korunmaktadır. İşbu Politika ile veri sorumlusu sıfatına haiz Black Fashion, ilgili kişiyi bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.
 
1.1. Tanımlar  
Kanunun amaçları çerçevesinde, aşağıdaki tanımlar esas alınacaktır: 
a. Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi;
b. Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel Verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi;
c. Özel Nitelikli Kişisel Veriler: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri;
d. Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan herhangi bir gerçek veya tüzel kişiyi;
e. Veri İşleyen: Black Fashion tarafından verilen yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen üçüncü bir gerçek veya tüzel kişiyi;
f. İlgili Kişi: Kişisel Verileri işlenen gerçek kişiyi;
g. Veri Kayıt Sistemi: Black Fashion tarafından kullanılan Kişisel Verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini;
h. Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nu;
i. Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nu;
j. Kanun: 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu ifade etmektedir.
 
2. Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Esaslar
 
2.1. Kişisel Verilerin Mevzuatta Öngörülen İlkelere Uygun Olarak İşlenmesi
 
2.1.1 Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşleme
 
Black Fashion, kişisel verilerin işlenmesinde hukuksal düzenlemelerle getirilen ilkeler ile genel güven ve dürüstlük kuralına uygun hareket etmektedir. Bu çerçevede kişisel veriler, şirketimizin iş faaliyetlerinin gerektirdiği ölçüde ve bunlarla sınırlı olarak işlenmektedir.
 
2.1.1 Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama
Black Fashion, kişisel verilerin işlendiği süre boyunca doğru ve güncel olması için gerekli önlemleri almakta ve belirli sürelerle kişisel verilerin doğruluğunun ve güncelliğinin sağlanmasına ilişkin gerekli mekanizmaları kurmaktadır.
2.1.2 Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme
Black Fashion, kişisel verilerin işlenme amaçlarını açıkça ortaya koymakta ve yine iş faaliyetleri doğrultusunda bu faaliyetlerle bağlantılı amaçlar kapsamında işlemektedir.
2.1.3 İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı, Ölçülü Olma
Black Fashion, kişisel verileri yalnızca iş faaliyetlerinin gerektirdiği nitelikte ve ölçüde toplamakta olup belirlenen amaçlarla sınırlı olarak işlemektedir.
2.1.4 İlgili Mevzuattan Öngörülen veya İşlendikleri Amaç için Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme
Black Fashion, kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre ve ilgili faaliyetin tabi olduğu yasal mevzuatta öngörülen minimum süre kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, Şirket’imiz öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmaktadır. Yasal bir süre mevcut değil ise kişisel veriler işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanmaktadır. Kişisel veriler belirlenen saklama sürelerinin sonunda periyodik imha sürelerine veya ilgili kişi başvurusuna uygun olarak ve belirlenen imha yöntemleri ile imha edilmektedir.
2.2. Kişisel Veri İşlenme Şartları 
İlgili kişinin açık rıza vermesi haricinde kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı aşağıda belirtilen şartlardan yalnızca biri olabileceği gibi birden fazla şart da aynı kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı olabilmektedir. İşlenen verilerin özel nitelikli kişisel veri olması halinde, işbu politikanın 2.3 başlığı (Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi) içerisinde yer alan şartlar uygulanacaktır.
 
2.2.1 İlgili Kişinin Açık Rızasının Bulunması 
Kişisel verilerin işlenme şartlarından biri ilgili kişinin açık rızasıdır. İlgili kişinin açık rızası belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayalı olarak ve özgür iradeyle açıklanmalıdır. Aşağıda yer alan kişisel veri işleme şartlarının varlığı durumunda ilgili kişinin açık rızasına gerek kalmaksızın kişisel veriler işlenebilecektir. 
 
2.2.2 Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi
İlgili kişinin kişisel verileri, kanunda açıkça öngörülmekte ise diğer bir ifade ile ilgili kanunda kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açıkça bir hüküm olması halinde işbu veri işleme şartının varlığından söz edilebilecektir.
 
2.2.3 Fiili İmkânsızlık Sebebiyle İlgilisinin Açık Rızasının Alınamaması 
Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olan kişinin kendisinin ya da başka bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünü korumak için kişisel verisinin işlenmesinin zorunlu olması halinde veri ilgili kişinin kişisel verileri işlenebilecektir.
 
2.2.4 Sözleşmenin Kurulması Ve İfasıyla Doğrudan İlgili Olması
İlgili kişinin taraf olduğu bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde işbu şart yerine getirilmiş sayılabilecektir.
 
2.2.5 Şirketin Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirmesi
Şirketimizin hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için işlemenin zorunlu olması halinde ilgili kişinin kişisel verileri işlenebilecektir.
 
2.2.6 İlgili Kişinin Kişisel Verisini Alenileştirmesi
İlgili kişinin, kişisel verisini alenileştirmiş olması halinde ilgili kişisel veriler alenileştirme amacıyla sınırlı olarak işlenebilecektir.
 
2.2.7 Bir Hakkın Tesisi veya Korunması İçin Veri İşlemenin Zorunlu Olması
Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde ilgili kişinin kişisel verileri işlenebilecektir.
 
2.2.8 Şirketin Meşru Menfaati İçin Veri İşlemenin Zorunlu Olması 
Kişisel ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması halinde ilgili kişinin kişisel verileri işlenebilecektir.
 
2.3. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi 
Özel Nitelikli Kişisel Veriler, şirket tarafından, işbu politikada belirtilen ilkelere uygun olarak ve kurulun belirleyeceği yöntemler de dahil olmak üzere gerekli her türlü idari ve teknik tedbirler alınarak ve aşağıdaki şartların varlığı halinde işlenebilmektedir: 
2.3.1 Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda açıkça öngörülmesi diğer bir ifade ile ilgili faaliyetin tabi olduğu kanunda kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açıkça bir hüküm olması halinde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilecektir. Aksi durumda söz konusu özel nitelikli kişisel verilerin işlenebilmesi için ilgili kişinin açık rızası alınacaktır. 
2.3.2 Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir. Aksi durumda söz konusu özel nitelikli kişisel verilerin işlenebilmesi için ilgili kişinin açık rızası alınacaktır.
2.4. İlgili Kişinin Aydınlatılması 
Black Fashion, kanunun 10’uncu maddesine ve ikincil mevzuata uygun olarak, ilgili kişileri aydınlatmaktadır. Bu kapsamda Black Fashion, kişisel verilerin veri sorumlusu olarak kim tarafından, hangi amaçlarla işlendiği, hangi amaçlarla kimlerle paylaşıldığı, hangi yöntemlerle toplandığı ve hukuki sebebi ve veri sahiplerinin kişisel verilerinin işlenmesi kapsamında sahip olduğu hakları konusunda ilgili kişileri bilgilendirmektedir.
2.5. Kişisel Verilerin Aktarılması 
Black Fashion, hukuka uygun olan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini alarak ilgili kişinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini yurt içinde yerleşik üçüncü kişilere (üçüncü kişi şirketlere, resmi ve özel mercilere, üçüncü gerçek kişilere) aktarabilmektedir. Şirketimiz bu doğrultuda kanunun 8. maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir. 
2.5.1.  Kişisel Verilerin Aktarımı 
İlgili kişinin açık rızası olmasa dahi aşağıda belirtilen şartlardan bir ya da birkaçının mevcut olması halinde şirket tarafından gerekli özen gösterilerek ve kurul tarafından öngörülen yöntemler de dahil gerekli tüm güvenlik önlemleri alınarak kişisel veriler yurt içinde yerleşik üçüncü kişilere aktarılabilecektir. 
 Kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin ilgili faaliyetlerin kanunlarda açıkça öngörülmesi, Kişisel verilerin Şirket tarafından aktarılmasının bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili ve gerekli olması, 
 
 Kişisel verilerin aktarılmasının Şirket’imizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, 
 
 Kişisel verilerin ilgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması şartıyla, alenileştirme amacıyla sınırlı bir şekilde şirketimiz tarafından aktarılması, 
 
 Kişisel verilerin şirket tarafından aktarılmasının şirketin veya ilgili kişinin veya üçüncü kişilerin haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması, 
 
 İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla şirketin meşru menfaatleri için kişisel veri aktarımı faaliyetinde bulunulmasının zorunlu olması,
 
Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünü koruması için zorunlu olması. 
 
2.5.2. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Aktarımı 
Özel nitelikli kişisel veriler şirketimiz tarafından, işbu politikada belirtilen ilkelere uygun olarak ve kurulun belirleyeceği yöntemler de dahil olmak üzere gerekli her türlü idari ve teknik tedbirler alınarak ve aşağıdaki şartların varlığı halinde aktarılabilecektir: 
 Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda açıkça öngörülmesi diğer bir ifade ile ilgili kanunda kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açıkça bir hüküm olması halinde ilgili kişinin açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir. Aksi halde ilgili kişinin açık rızası alınacaktır. 
 
 Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir. Aksi halde ilgili kişinin açık rızası alınacaktır. 
 
2.6. İşlenebilecek Kişisel Veriler
Black Fashion ’un amacı, ticaret sicillerinde belirtilmiş olan amaçların bütünüdür. Black Fashion amacı ile ilişkili olarak çalışanlara, çalışan yakınlarına, çalışan adaylarına, stajyerlere, tedarikçi çalışanlarına ve tedarikçi yetkililerine, doğrudan veya dolaylı gerçek kişi hissedar/ortaklara, potansiyel ürün ve hizmet alıcılarına, müşterilerine ve diğer üçüncü kişilere ait toplanabilecek ve işlenebilecek kişisel veriler aşağıda sıralanır ve bu liste Black Fashion amaçları doğrultusunda genişletilebilir:
• Kimlik verileri,
• İletişim verileri,
• Lokasyon verileri,
• Özlük bilgisi verileri,
• Hukuki işlemler kapsamındaki verileri,
• Müşteri işlem verileri,
• Fiziksel mekan güvenliği verileri,
• İşlem güvenliği kapsamındaki verileri,
• Risk yönetimi kapsamındaki verileri,
• Finans işlemlerinin sağlıklı yürütülmesi kapsamındaki verileri,
• Mesleki deneyim kapsamındaki verileri,
• Pazarlama işlemleri kapsamındaki verileri,
• Görsel ve işitsel kayıt verileri,
• Irk ve etnik köken verileri,
• Kılık ve kıyafet verileri,
• Sağlık verileri,
• Ceza mahkumiyeti ile güvenlik tedbirleri kapsamındaki verileri,
 
2.7. Kişisel Veri İşleme Amaçları 
 
Black Fashion, ticari ortaklar için; KVKK md. 5(2)(c)’de düzenlenen istisnalar hariç olmak kaydıyla, kişisel verileri sadece aşağıda belirtilen amaç ve dayanaklar çerçevesinde işleyeceğini taahhüt etmektedir; 
 
• Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
• Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
• Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
• Çalışan Memnuniyeti ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi
• Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
• Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi
• Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
• Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
• Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini
• Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
• Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi
• Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
• Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
• İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
• İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
• İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
• İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
• İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
• Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
• Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
• Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
• Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
• Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
• Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
• Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
• Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
• Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
• Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
• Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
• Talep / Şikayetlerin Takibi
• Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini
• Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
• Ücret Politikasının Yürütülmesi
• Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
• Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
• Yabancı Personel Çalışma ve Oturma İzni işlemleri 
• Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi
• Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
• Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
• Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi 
3. Kişisel Verilerin Korunmasına Dair Esaslar
 
3.1 Kişisel Veri Güvenliğinin Sağlanması 
Şirket, kanunun 12’nci maddesine uygun olarak, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak açıklanmasını, erişimini, aktarılmasını veya başka şekillerde meydana gelebilecek güvenlik eksikliklerini önlemek için, korunacak verinin niteliğine göre gerekli tedbirlerini almaktadır. Bu kapsamda şirketimiz, kurul tarafından yayımlanmış olan rehberlere uygun olarak gerekli güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik ve idari tedbirleri almakta, denetimler yapmakta veya yaptırmaktadır.
3.2 Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Korunması
Kanun ile birtakım kişisel verilere hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski nedeniyle özel önem atfedilmiştir. Bu veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir. 
Black Fashion tarafından, kanun ile özel nitelikli olarak belirlenen ve hukuka uygun olarak işlenen özel nitelikli kişisel verilerin korunmasında hassasiyetle davranılmaktadır. Bu kapsamda, Black Fashion tarafından, kişisel verilerin korunması için alınan teknik ve idari tedbirler, özel nitelikli kişisel veriler bakımından özenle uygulanmakta ve Black Fashion bünyesinde gerekli denetimler sağlanmaktadır.
3.3 Kişisel Verilerin Korunması Ve İşlenmesi Konusunda Farkındalıkların Arttırılması Ve Denetimi 
Black Fashion, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemeye ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamaya yönelik farkındalığın artırılması için iş birimlerine gerekli eğitimlerin düzenlenmesini sağlamaktadır. 
Black Fashion çalışanlarının kişisel verilerin korunması konusunda ilgili mevzuatın güncellenmesine paralel olarak eğitimlerini güncellemekte ve yenilemektedir.
 
4. Kişisel Verilerin Saklanması Ve İmhası
Şirketimiz, kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre ve ilgili faaliyetin tabi olduğu yasal mevzuatta öngörülen minimum sürelere uygun olarak muhafaza etmektedir. Bu kapsamda şirketimiz öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte ve bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmaktadır. Yasal bir süre mevcut değil ise kişisel veriler işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanmaktadır. Kişisel veriler belirlenen saklama sürelerinin sonunda periyodik imha sürelerine veya ilgili kişi başvurusuna uygun olarak ve belirlenen imha yöntemleri ile imha edilmektedir.
Veri Kategorisi Veri Saklama Süresi
1- Kimlik Asgari 1 ay azami 10 yıl
2- İletişim Asgari 1 ay azami 10 yıl 
3- Lokasyon 2 Yıl
4- Özlük 10 yıl
5- Hukuki İşlem 10 yıl
6- Müşteri İşlem 10 yıl
7- Fiziksel Mekân Güvenliği Asgari 2 hafta azami 60 gün 
8- İşlem Güvenliği 1 ay
9- Risk Yönetimi 10 yıl
10- Finans 10 yıl
11- Mesleki Deneyim Asgari 1 ay azami 10 yıl
12- Pazarlama 10 yıl
13- Görsel Ve İşitsel Kayıtlar Asgari Asgari 1 ay azami 10 yıl 
14- Irk Ve Etnik Köken Asgari 1 ay azami 10 yıl 
15- Kılık Ve Kıyafet Asgari 1 ay azami 10 yıl 
16- Sağlık Bilgisi 10 yıl
17- Ceza Mahkumiyeti Ve Güvenlik Tedbiri 10 yıl
 
5.  İlgili Kişi Ve Bu Hakların Kullanılması
 
5.1. İlgili Kişinin Hakları 
Kişisel veri sahipleri aşağıda yer alan haklara sahiptirler: 
a. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 
b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
c. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
d. Yurt içinde kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
e. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
f. Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
g. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
h. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme. 
 
5.2. İlgili Kişinin Haklarını Kullanması
İlgili kişilerce belirtilen hakların kullanılması için kişiler verilere ilişkin olarak ilgili kişilerin kimliklerinin tespitini sağlayacak bilgiler ile birlikte / bu doğrultuda hazırlanan başvuru formu ile söz konusu taleplerin aşağıdaki iletişim yollarından yararlanarak yazılı şekilde iletilmesi gerekmektedir:
 info@blackfashion.com.tr adresine elektronik posta vasıtasıyla
 Başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla
5.3. Şirketin Başvurulara Cevap Vermesi
Şirketimiz, ilgili kişi tarafından yapılacak başvuruları kanun ve ikincil mevzuata uygun olarak sonuçlandırmak üzere gerekli idari ve teknik tedbirleri almaktadır. 
İlgili kişinin, bölüm 5.1.’de (İlgili Kişinin Hakları) yer alan haklara ilişkin talebini usule uygun olarak Şirket’imize iletmesi durumunda Şirket’imiz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ilgili talebi ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kurul tarafından belirlenen tarife uyarınca ücret alınabilecektir.
6. Kişisel Verilerin Doğru Ve Güncel Olarak Muhafaza Edilmesine İlişkin Önlemler
 
Black Fashion, kşisel verileri aşağıdaki yöntemler dâhilinde doğru ve güncel olarak muhafaza etmektedir:
6.1.  Teknik Tedbirler
 
 Ağ güvenliği ve uygulama güvenliği sağlanmaktadır.
 Ağ yoluyla kişisel veri aktarımlarında kapalı sistem ağ kullanılmaktadır.
 Anahtar yönetimi uygulanmaktadır.
 Bilgi teknolojileri sistemleri tedarik, geliştirme ve bakımı kapsamındaki güvenlik önlemleri alınmaktadır.
 Bulutta depolanan kişisel verilerin güvenliği sağlanmaktadır.
 Çalışanlar için yetki matrisi oluşturulmuştur.
 Erişim logları düzenli olarak tutulmaktadır.
 Gerektiğinde veri maskeleme önlemi uygulanmaktadır.     
 Güncel anti-virüs sistemleri kullanılmaktadır.
 Güvenlik duvarları kullanılmaktadır.
 Kişisel veriler yedeklenmekte ve yedeklenen kişisel verilerin güvenliği de sağlanmaktadır.
 Kullanıcı hesap yönetimi ve yetki kontrol sistemi uygulanmakta olup bunların takibi de yapılmaktadır.
 
6.2. İdari Tedbirler
 
 Çalışanlar için yetki matrisi oluşturulmuştur.
 Erişim, bilgi güvenliği, kullanım, saklama ve imha konularında kurumsal politikalar hazırlanmış ve uygulamaya başlanmıştır.
 Görev değişikliği olan ya da işten ayrılan çalışanların bu alandaki yetkileri kaldırılmaktadır.
 Gizlilik taahhütnameleri yapılmaktadır.
 İmzalanan sözleşmeler veri güvenliği hükümleri içermektedir.
 Kişisel veri güvenliği politika ve prosedürleri belirlenmiştir.
 Kişisel veri güvenliğinin takibi yapılmaktadır.
 Kişisel veri içeren fiziksel ortamlara giriş çıkışlarla ilgili gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır.
 Kişisel veriler mümkün olduğunca azaltılmaktadır.
 Kişisel veri güvenliği politika ve prosedürleri belirlenmiştir.
 Kişisel veri içeren fiziksel ortamların dış risklere (yangın, sel vb.) karşı güvenliği sağlanmaktadır.
 Kişisel veriler mümkün olduğunca azaltılmaktadır.
 Özel nitelikli kişisel veri güvenliğine yönelik protokol ve prosedürler belirlenmiş ve uygulanmaktadır.
 Özel nitelikli kişisel veriler elektronik posta yolu ile gönderilecekse mutlaka şifreli olarak ve  kep veya kurumsal posta hesabı kullanılarak gönderilmektedir. 
 
 7.  Kişisel Verilerin Korunması Politikasında Yapılacak Değişiklikler
Black Fashion, işbu politikada faaliyetlerin gerektirdiği ölçüde veya yasal açıdan gerekli olan değişiklikleri yapabilir. Söz konusu değişikliğe uğramış olan politika metni https://www.blackfashion.com.tr/ sitesinde paylaşılması ile yürürlüğe girecektir. Black Fashion; ayrıca tüm ilgili kişi gruplarına yapılacak değişikliklerle ilgili elektronik posta yoluyla bildirimde bulunacaktır. 
BLACK GROUP TEKSTİL TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
KİŞİSEL VERİLERİ SAKLAMA VE İMHA POLİTİKASI
 
1.  Giriş
 
1.1 Amaç
 
İşbu Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası, veri sorumlusu sıfatıyla Black Group Tekstil Ticaret Limited Şirketi  (Bundan sonra “Black Fashion” olarak anılacaktır) 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, kanunun ikincil düzenlemesini teşkil eden ve 28 Ekim 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik ve ilgili mevzuat uyarınca kişisel verileri saklama, silme, yok etme ve anonim hale getirme süreçleri hakkındaki usul ve esasları belirlemek, kişisel verileri Black Fashion tarafından işlenenleri bilgilendirmek, kanun ve ilgili mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. 
 
Black Fashion, temel prensipleri doğrultusunda çalışanlarına, çalışan yakınlarına, çalışan adaylarına, stajyerlerine, tedarikçi yetkililerine, tedarikçi çalışanlarına, doğrudan veya dolaylı gerçek kişi hissedar/ortaklara, potansiyel ürün ve hizmet alıcılarına, müşterilerine, ziyaretçilerine ve diğer üçüncü kişilere ait tüm kişisel verilerin, T.C. Anayasası, uluslararası sözleşmeler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer ilgili mevzuata uygun olarak işlenmesini ve ilgili kişilerin haklarını etkin bir şekilde kullanmasının sağlanmasını öncelik olarak belirlemiştir.
Kişisel verilerin saklanmasına ve imhasına ilişkin iş ve işlemler, Black Fashion tarafından bu doğrultuda hazırlanmış olan işbu Politika’ya uygun olarak gerçekleştirilir.
 
1.2 Kapsam
 
Black Fashion  çalışanlarına, çalışan yakınlarına, çalışan adaylarına, stajyerlerine, tedarikçi yetkililerine, tedarikçi çalışanlarına, doğrudan veya dolaylı gerçek kişi hissedar/ortaklara, potansiyel ürün ve hizmet alıcılarına, müşterilerine, ziyaretçilerine ve diğer üçüncü kişilere ait tüm kişisel veriler bu Politika kapsamında olup Black Fashion’un sahip olduğu ya da Black Fashion  tarafından yönetilen kişisel verilerin işlendiği tüm kayıt ortamları hakkında ve kişisel veri işlenmesine yönelik tüm faaliyetlerde bu Politika uygulanır.
 
1.3 Kısaltmalar ve Tanımlar
Açık Rıza Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızadır. 
Anonim Hale Getirme Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir.
Alıcı Grubu  Veri sorumlusu tarafından kişisel verilerin aktarıldığı gerçek veya tüzel kişi kategorisini ifade eden terimdir.
Çalışan Black Fashion çalışanıdır. 
Elektronik Ortam Kişisel verilerin elektronik aygıtlar ile oluşturulabildiği, okunabildiği, değiştirilebildiği ve saklanabildiği ortamlardır.
Elektronik Olmayan Ortam Elektronik ortamların dışında kalan tüm yazılı, basılı, görsel vb. diğer ortamlardır. 
Tedarikçi Black Fashion’a belirli bir sözleşme çerçevesinde mal ve hizmet sağlayan gerçek veya tüzel kişidir.
İlgili Kişi Kişisel verisi işlenen gerçek kişidir. 
İlgili Kullanıcı Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu içerisinde veya veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişilerdir.
Kişisel Veri İşleme Envanteri Black Fashion’un iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte oldukları kişisel veri işleme faaliyetlerini; kişisel veri işleme amaçları ve hukuki sebebi, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturdukları ve kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami muhafaza edilme süresini, yabancı ülkelere aktarımı, öngörülen kişisel verileri ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak detaylandırdıkları envanterdir. 
İmha Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesidir. 
Kanun 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 
Kayıt Ortamı Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortamdır. 
Kişisel Veri  Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir. 

Kişisel Verilerin İşlenmesi 
Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, saklanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemdir. 
Özel Nitelikli Kişisel Veri Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileridir. 
Periyodik İmha Kanunda yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla re’sen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemidir. 
Politika  Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası 
Veri İşleyen Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak veri sorumlusu adına kişisel verileri işleyen gerçek ya da tüzel kişidir.
Veri Kayıt Sistemi Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişidir. 
Veri Sorumlusu Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemidir. 
Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi  (VERBİS) Veri sorumlularının, Veri Sorumluları Sicili’ne başvuruda ve Veri Sorumluları Sicili‘ne ilişkin ilgili diğer işlemlerde kullanacakları, internet üzerinden erişilebilen, Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanlığı tarafından oluşturulan ve yönetilen bilgi sistemidir. 
Yönetmelik  28 Ekim 2017 tarihli Resmî Gazete ’de yayımlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi, Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik 
Yönetim İç Yönergesi
Black Fashion Şirket Yönetim Kurulu İç Yönergesi.
 
 
 
2. Sorumluluk Ve Görev Dağılımları
 
Black Fashion çalışanları bu politikada belirlenen kurallara uymak ve kişisel verilerin işlenmesinden sorumlu birimlere gerekli desteği vermekle yükümlüdürler. Kişisel verileri işleyen şirket çalışanları, verilerin işlenmesi faaliyetlerini yürütürken, temel ilkelere, kişisel veri işleme şartlarına ve özel nitelikli kişisel veri işleme şartlarına uygun hareket etmektedirler.
Bu doğrultuda aşağıda belirtilen Kişisel Verileri Koruma Komitesi üyelerinden seçilen sorumlular, birimleri ve kişisel verilerin saklanması ve imhası süreçlerindeki görevleri detaylı olarak açıklanmıştır. 
 
Personel Unvan Birim KVKK Sürecindeki görev tanımı
Meryem Kabadayı İnsan Kaynakları Kişisel Veri saklama süresine uyum sağlanmasının ve Kişisel Veri imha sürecinin yönetim ve denetimi
Metin Oğuzhan Bilgi İşlem  Kişisel Veri saklama süresine uyum sağlanmasının ve Kişisel Veri imha sürecinin yönetim ve denetimi
Tablo 1: Saklama ve imha süreçleri görev dağılımı 
 
Kişisel verilerin saklama ve imha süreçlerinde görev alanların unvanları, birimleri ve görev tanımlarına ait dağılım Tablo 1’de verilmiştir.
 
3. Kayıt Ortamları
 
Kişisel veriler, Black Fashion tarafından Tablo 2’de listelenen ortamlarda hukuka uygun olarak güvenli bir şekilde saklanır.

Elektronik ortamlar Elektronik olmayan ortamlar
 • Sunucular (etki alanı, yedekleme, e-posta, veri tabanı, web, dosya paylaşımı vb.)
 • Yazılımlar (ofis yazılımları, SAP, ABYS vb.)
 • Bilgi güvenliği cihazları (Güvenlik duvarı, saldırı ve tespit engelleme, günlük kayıt dosyası, anti virüs vb.)
 • Kişisel bilgisayarlar (Masaüstü, dizüstü)
 • Mobil cihazlar (Telefon, tablet vb.)
 • Optik diskler (CD, DVD vb.)
 • Çıkartılabilir bellekler (USB, hafıza kartı vb.)
 • Yazıcı, tarayıcı, fotokopi makinası 
 • Kâğıt 
 • Manuel veri kayıt sistemleri (Dosyalar, defterler vb.)
 • Yazılı, basılı, görsel ortamlar
Tablo 2: Kişisel veri saklama ortamları  
4. Saklama Ve İmhaya İlişkin Açıklamalar
 
Black Fashion tarafından kişisel verilerin saklanması ve imhasında aşağıdaki ilkeler çerçevesinde hareket edilmektedir
 
4.1 Saklamaya İlişkin Açıklamalar
 
Kanunun 4. maddesinde kişisel verilerin işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli süre kadar muhafaza edilmesi gerektiği belirtilmiş, 5 ve 6. maddelerde ise kişisel verilerin işleme şartları sayılmıştır.
 
Buna göre, faaliyetlerimiz çerçevesinde kişisel veriler, ilgili mevzuata tabi olarak ve/veya işleme amaçlarımıza uygun süre kadar saklanır.
 
 
4.1.1 Saklamayı Gerektiren Hukuki Sebepler
 
Black Fashion’un işlemekte olduğu kişisel veriler, faaliyet alanında ilgili mevzuata tabi olarak ve/veya işleme amaçlarımıza uygun süre kadar muhafaza edilmektedir. Bu doğrultuda kişisel veriler aşağıda sayılan mevzuat ile sayılanlarla sınırlı olmamak üzere yürürlükte olan yahut yürürlüğe girecek diğer mevzuat hükümleri kapsamında muhafaza edilecektir.
 
a. T.C. Anayasası 
b. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu 
c. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
d. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
e. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 
f. 4857 sayılı İş Kanunu
g. 1475 sayılı İş Kanunu’nun yürürlükte kalan maddeleri  
h. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu
i. İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik
j. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 
 
Bu kanunlarla sınırlı olmamak üzere yürürlükte olan diğer mevzuat hükümleri kapsamında öngörülen saklama süreleri boyunca saklanmaktadır. 
 
 
4.1.2 Saklamayı Gerektiren İşleme Amaçları
 
Kişisel veriler, Black Fashion tarafından özellikle ticari faaliyetlerin sürdürülmesi, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, personel süreçlerinin planlanması ve yönetilmesi, dava ve icra takipleri başta olmak üzere hukuki ihtilafların yönetilmesi amacıyla fiziki veya elektronik ortamlarda güvenli bir biçimde KVKK ve diğer ilgili mevzuatta belirtilen sınırlar çerçevesinde saklanmaktadır.
 
Kişisel veriler aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir: 
 
 
• Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
• Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
• Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
• Çalışan Memnuniyeti ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi
• Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
• Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi
• Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
• Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
• Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini
• Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
• Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi
• Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
• Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
• İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
• İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
• İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
• İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
• İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
• Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
• Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
• Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
• Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
• Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
• Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
• Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
• Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
• Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
• Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
• Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
• Talep / Şikayetlerin Takibi
• Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini
• Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
• Ücret Politikasının Yürütülmesi
• Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
• Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
• Yabancı Personel Çalışma ve Oturma İzni işlemleri 
• Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi
• Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
• Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
• Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi 
4.2 İmhayı Gerektiren Sebepler
 
Kişisel veriler;
 İlgili kişinin, Kanuni hakları çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesi veya yok edilmesi talebinin veri sorumlusu tarafından incelenerek uygun görülmesi,
 Kişisel verileri işlemenin sadece açık rıza şartına istinaden gerçekleştiği hallerde, ilgili kişinin rızasını geri alması,
 Kişisel verilerin işlenmesine, saklanmasına ve imhasına esas teşkil eden ilgili mevzuat hükümlerinin değiştirilmesi veya yürürlükten kaldırılması,
 Kişisel verilerin işlenmesini veya saklanmasını gerektiren amacın ortadan kalkması,
 Kişisel verilerin saklanmasını gerektiren azami sürenin geçmiş olmasına rağmen, kişisel verileri daha uzun süre saklamayı gerektirecek herhangi bir şartın olmaması,
 Veri sorumlusunun, ilgili kişi tarafından kişisel verilerinin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi talebi ile kendisine yapılan başvuruyu reddetmesi, verdiği cevabın yetersiz bulunması veya Kanun’da öngörülen süre içinde cevap vermemesi hallerinde; Kurul’a şikâyette bulunulması ve bu talebin Kurul tarafından uygun bulunması durumlarında Black Fashion tarafından ilgili kişinin talebi üzerine ve talebi ile bağlı olmak üzere silinir ve/veya yok edilir ya da resen silinir ve/veya yok edilir ve/veya anonim hale getirilir.
 
5. Teknik Ve İdari Tedbirler
 
Kişisel verileri güvenli bir şekilde saklamak ve hukuka aykırı işlenmesini ve erişilmesini önlemek için Black Fashion olarak aldığımız teknik ve idari tedbirler sayılanlarla sınırlı olmamak üzere aşağıda yer almaktadır.
 
5.1 Teknik Tedbirler
 
 Ağ güvenliği ve uygulama güvenliği sağlanmaktadır.
 Ağ yoluyla kişisel veri aktarımlarında kapalı sistem ağ kullanılmaktadır.
 Anahtar yönetimi uygulanmaktadır.
 Bilgi teknolojileri sistemleri tedarik, geliştirme ve bakımı kapsamındaki güvenlik önlemleri alınmaktadır.
 Bulutta depolanan kişisel verilerin güvenliği sağlanmaktadır.
 Çalışanlar için yetki matrisi oluşturulmuştur.
 Erişim logları düzenli olarak tutulmaktadır.
 Gerektiğinde veri maskeleme önlemi uygulanmaktadır.     
 Güncel anti-virüs sistemleri kullanılmaktadır.
 Güvenlik duvarları kullanılmaktadır.
 Kişisel veriler yedeklenmekte ve yedeklenen kişisel verilerin güvenliği de sağlanmaktadır.
 Kullanıcı hesap yönetimi ve yetki kontrol sistemi uygulanmakta olup bunların takibi de yapılmaktadır.
 
5.1. İdari Tedbirler
 
 Çalışanlar için yetki matrisi oluşturulmuştur.
 Erişim, bilgi güvenliği, kullanım, saklama ve imha konularında kurumsal politikalar hazırlanmış ve uygulamaya başlanmıştır.
 Görev değişikliği olan ya da işten ayrılan çalışanların bu alandaki yetkileri kaldırılmaktadır.
 Gizlilik taahhütnameleri yapılmaktadır.
 İmzalanan sözleşmeler veri güvenliği hükümleri içermektedir.
 Kişisel veri güvenliği politika ve prosedürleri belirlenmiştir.
 Kişisel veri güvenliğinin takibi yapılmaktadır.
 Kişisel veri içeren fiziksel ortamlara giriş çıkışlarla ilgili gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır.
 Kişisel veriler mümkün olduğunca azaltılmaktadır.
 Kişisel veri güvenliği politika ve prosedürleri belirlenmiştir.
 Kişisel veri içeren fiziksel ortamların dış risklere (yangın, sel vb.) karşı güvenliği sağlanmaktadır.
 Kişisel veriler mümkün olduğunca azaltılmaktadır.
 Özel nitelikli kişisel veri güvenliğine yönelik protokol ve prosedürler belirlenmiş ve uygulanmaktadır.
 Özel nitelikli kişisel veriler elektronik posta yolu ile gönderilecekse mutlaka şifreli olarak ve  Kep veya kurumsal posta hesabı kullanılarak gönderilmektedir. 
 
6. Kişisel Verileri İmha Teknikleri
 
İlgili mevzuatta öngörülen süre ya da işlendikleri amaç için gerekli olan saklama süresinin sonunda kişisel veriler, Black Fashion tarafından resen veya ilgili kişinin başvurusu üzerine yine ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak aşağıda belirtilen tekniklerle imha edilir.
 
Black Fashion nezdinde bulunan Kişisel Verilerin imhası için Yönetmelik kapsamındaki imha yöntemlerinden silme, yok etme ve anonimleştirme yöntemleri benimsenmiştir. 

Veri Kayıt Ortamı  Açıklama
Sunucularda yer alan kişisel veriler
Sunucularda yer alan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler için sistem yöneticisi tarafından ilgili kullanıcıların erişim yetkisi kaldırılarak silme işlemi yapılır. 
 
Elektronik Ortamlarda Yer Alan Kişisel Veriler  Elektronik ortamda yer alan kişisel verilerin saklanmasını gerektiren süre sona erenler, veri tabanı yöneticisi hariç diğer çalışanlar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilir. 
Fiziksel Ortamda Yer Alan Kişisel Veriler 
Fiziksel ortamda tutulan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler için evrak arşivinden sorumlu birim yöneticisi hariç diğer çalışanlar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilir. Ayrıca, üzeri okunamayacak şekilde çizilerek/boyanarak/silinerek karartma işlemi de uygulanır. 
 
Taşınabilir Medyada Bulunan Kişisel Veriler 
Flash tabanlı saklama ortamlarında tutulan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler, sistem yöneticisi tarafından şifrelenerek ve erişim yetkisi sadece sistem yöneticisine verilerek şifreleme anahtarlarıyla güvenli ortamlarda saklanır. 
 
 
Tablo 3: Kişisel Verilerin İmhası 
 
 
7. Saklama Ve İmha Süreleri
 
• Şirket’imiz tarafından, faaliyetleri kapsamında işlenmekte olan kişisel veriler yasalarda öngörülen süreler ile zamanaşımı boyunca saklanmakta olup, saklama süreleri genel olarak;
 
• Kişisel verilerin, veri bazında saklama ve imha süreleri “Kişisel Verileri İşleme Envanteri”nde
• Veri kategorileri bazında Verbis’e kayıtta,
• Süreç bazında ise aşağıdaki tabloda belirtildiği şekilde yer alır.


SÜREÇ SAKLAMA SÜRESİ İMHA SÜRESİ
İş Kazalarına İlişkin Tüm Belge ve Kayıtların Tutulması Kazanın gerçekleştiği tarihten itibaren 10 Yıl Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde (Her halde 6 ayı geçemez)
Çalışanların Sosyal Güvenlik Kurumu’na Bağlı Haklarının Sağlanması Amacıyla Kayıtların Tutulması İşten ayrılmasından itibaren 10 Yıl Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde (Her halde 6 ayı geçemez)
İş sağlığı ve Güvenliği Kapsamında Gerçekleştirilen Eğitim Faaliyetlerine İlişkin Belgelerin ve Kayıtların Tutulması İşten ayrılmasından itibaren 10 yıl Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde (Her halde 6 ayı geçemez)
Çalışanlar ile İşe Başlatılırken İş Sözleşmesi İmzalatılması İşten ayrılmasından itibaren 10 yıl Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde (Her halde 6 ayı geçemez)
Çalışanlardan Mesleki Deneyimlerinin Kaydının Tutulması Amacıyla Diploma ve Sertifika Örneklerinin Alınması İşten ayrılmasından itibaren 10 yıl Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde (Her halde 6 ayı geçemez)
Çalışanların Sağlık Raporlarının Alınması 10 Yıl Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde (Her halde 6 ayı geçemez)
Engellilik Durumuna Ait Bilgiler, Kan Grubu Bilgisi, Kişisel Sağlık Bilgileri, Kullanılan Cihaz ve Protez Bilgilerinin Kayıtlarının Tutulması 10 Yıl Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde (Her halde 6 ayı geçemez)

Engellilik Kurulu Sağlık Raporu
10 Yıl Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde (Her halde 6 ayı geçemez)
Çalışanların Özgeçmişlerinin Tutulması İşten ayrılmasından itibaren 10 yıl Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde (Her halde 6 ayı geçemez)
Maaş Ödemelerine ve Bordro Bilgilerine ait Kayıtların Tutulması İşten ayrılmasından itibaren 10 Yıl Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde (Her halde 6 ayı geçemez)
Maaş Hacizlerine İlişkin Hukuki Belge ve Kayıtların Tutulması Hukuki İşlemin Neticelenmesinden İtibaren 10 Yıl Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde (Her halde 6 ayı geçemez)
Diğer Hukuki İşlemler Hukuki İşlemin Neticelenmesinden İtibaren 10 Yıl Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde (Her halde 6 ayı geçemez)
Vekaletname Kayıtlarının Tutulması Hukuki İşlemin Neticelenmesinden İtibaren 10 Yıl Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde (Her halde 6 ayı geçemez)
Çalışanların İzin Süreçlerine İlişkin Belge ve Kayıtların Tutulması İşten ayrılmasından itibaren 10 yıl Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde (Her halde 6 ayı geçemez)
Çalışanın Özlük Dosyasının Oluşturulması Süreci İşten ayrılmasından itibaren 10 yıl Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde (Her halde 6 ayı geçemez)
İşten Ayrılma Sürecinin Yürütülmesi İşten ayrılmasından itibaren 10 yıl Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde (Her halde 6 ayı geçemez)

Araç Kullanım Talimatı ve Zimmet Süreci
 10 yıl Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde (Her halde 6 ayı geçemez)
Resmi Teftiş Süreçleri  10 yıl Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde (Her halde 6 ayı geçemez)
Saha İşlerinin Takibi Süreçleri 10 yıl Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde (Her halde 6 ayı geçemez)
Trafik Cezaları Hukuki İşlemin Neticelenmesinden İtibaren 10 Yıl Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde (Her halde 6 ayı geçemez)
Personel Listelerinin Tutulması Süreçleri  10 yıl Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde (Her halde 6 ayı geçemez)
Personel Yaka Kartı  10 yıl Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde (Her halde 6 ayı geçemez)
Araç Kaza Tutanakları 10 yıl Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde (Her halde 6 ayı geçemez)
Arabuluculuk Faaliyetleri Süreçleri Hukuki İşlemin Neticelenmesinden İtibaren 10 Yıl
Sözleşme Süreçleri Hukuki İşlemin Neticelenmesinden İtibaren 10 Yıl
Eğitim Süreçleri 10 yıl
Sigorta Süreçleri 10 yıl
Prim Ödeme Süreçleri 10 yıl
Müşteri İşlem Süreçleri 10 yıl
Tablo 4: Süreç bazında saklama ve imha süreleri tablosu 
 
8. Periyodik İmha Süresi
 
Black Fashion, periyodik imha süresini 6 ay olarak belirlemiştir. 
 
 
9. Politikanın Yayınlanması Ve Saklanması
 
Politika, ıslak imzalı (basılı kâğıt) ve elektronik ortamda olmak üzere iki farklı ortamda hazırlanır. Internet adresimizden https://www.blackfashion.com.tr/ yayımlanır. Basılı kâğıt nüshası da İnsan Kaynakları departmanında saklanır.
 
10.  Politikanın Güncellenme Periyodu
 
Politika, ihtiyaç duyuldukça gözden geçirilir ve gerekli olan bölümler güncellenir. Güncellenmiş versiyonları tekrar yayımlanır. 
 
11.  Politikanın Yürürlüğü 
 
Black Fashion işbu politikada faaliyetlerin gerektirdiği ölçüde veya yasal açıdan gerekli olan değişiklikleri yapabilir. Söz konusu değişikliğe uğramış olan politika metninin https://www.blackfashion.com.tr/ sitesinde paylaşılması ile yürürlüğe girecektir. Black Fashion; ayrıca tüm ilgili kişi gruplarına yapılacak değişikliklerle ilgili elektronik posta yoluyla bildirimde bulunacaktır.


BLACK GROUP TEKSTİL TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ 
 
 
1. Konu
Black Group Tekstil Ticaret Limited Şirketi (Bundan sonra Black Fashion olarak anılacaktır) olarak, kişisel verilerinizin güvenliğine önem veriyor ve bu kapsamda gerekli tüm güvenlik tedbirlerini almaya çalışıyoruz. Kişisel verilerinizi veri sorumlusu sıfatımızla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuatla uyumlu olarak, işbu Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Müşteri Aydınlatma Metni ve Kişisel Verilerin Korunması, İşlenmesi ve Gizlilik Politikası kapsamında işlemekteyiz.
 
1.1. Açık Rıza Kapsamındaki Veriler
Black Fashion, müşteri ile arasındaki ilişki gereğince müşterinin aşağıdaki kişisel verilerini işlemektedir:
a. Kimlik bilgisi verileri
b. İletişim bilgisi verileri
c. Hukuki işlem verileri
d. Müşteri işlem kapsamındaki verileri
e. Fiziksel mekan güvenliği kapsamındaki verileri
f. Risk yönetimi kapsamındaki verileri
g. Finans verileri
h. Pazarlama kapsamındaki verileri
 
1.2. Kişisel Verilerin İşlenme Yöntemi, Hukuki Sebebi Ve Amacı
Müşterilerin Kişisel Verileri, Black Fashion ile arasındaki sözleşmesel ilişki kapsamında fiziksel ve elektronik ortamda elde edilmektedir.
Şirketin işlemekte olduğu kişisel veriler, faaliyet alanında ilgili mevzuata tabi olarak ve işleme amaçlarımıza uygun süre kadar muhafaza edilmektedir. Bu doğrultuda kişisel veriler aşağıdaki mevzuatlar başta ancak sayılanlarla sınırlı olmamak üzere yürürlükte olan yahut yürürlüğe girecek diğer mevzuat hükümleri kapsamında muhafaza edilecektir.
a. T.C. Anayasası
b. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu
c. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
d. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
e. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
 
1.1.  4857 sayılı İş Kanunu
1.2. 1475 sayılı İş Kanunu’nun yürürlükte kalan maddeleri
1.3. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu
1.4. İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik
1.5. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu
 
Bu süreçte toplanan Kişisel Veriler, Black Fashion müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, lojistik faaliyetlerin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, hukuki işlerin takibi ve yürütülmesi, fiziksel mekan güvenliğinin temini, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi amaçlarıyla işlenebilmektedir.
2. Kişisel Verilerin Aktarımı
3.1 Black Fashion yukarıda belirtilen amaçlarla, Müşteri Kişisel Verilerini, yurt içinde yerleşik gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerine, hissedarlara ve iş ortaklarına, tedarikçilere, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarabilecektir.
 
2. Kişisel Verilerin İşlenme Süresi
3. Black Fashion işlediği Kişisel Verileri teknolojik yöntemler dâhilinde doğru ve güncel olarak muhafaza etmektedir Black Fashion’un işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verileri re’sen veya Müşterinin talebi üzerine silecek, yok edecek veya anonim hâle getirecektir.
 
3.1.1. VERİ KATEGORİSİ 4. VERİ SAKLAMA SÜRESİ
5. Kimlik 6. Asgari 1 Ay Azami 10 yıl
7. İletişim 8. Asgari 1 ay Azami 10 yıl
9. Hukuki İşlem 10. 10 YIL
11. Müşteri İşlem 12. 10 YIL
13. Fiziksel Mekân Güvenliği 14. Asgari 2 hafta Azami 60 gün
15. Risk Yönetimi 16. 10 YIL
17. Finans 18. 10 YIL
19. Pazarlama 20. 10 YIL
 
1. Müşterinin Hakları
Haklarınıza ilişkin taleplerinizi, ilgili Kanun maddesinde düzenlenen yöntemlerle tarafımıza iletebilirsiniz. Talebiniz, en kısa sürede ve fakat en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, tarafımızca Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret talep olunabilecektir. Müşteri, Black Fashion tarafından işlenen Kişisel Veriler hakkında aşağıdaki haklara sahiptir:
a. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme;
b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme;
c. Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme;
d. Yurt içinde kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme;
e. Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme;
f. KVKK m. 7 çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme;
g. İşbu Beyan m. 6.e ve m. 6.f bölümleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme;
h. İşlenen kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve
i. Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
Yukarıda belirtilen hakların kullanılması için Müşterinin kimliğinin tespitini sağlayacak bilgiler ile söz konusu taleplerini aşağıdaki iletişim yollarından herhangi birinden yararlanarak yazılı şekilde Black Fashion’a iletmesi gerekmektedir:
a. info@blackfashion.com.tr adresine, elektronik posta vasıtasıyla;
b. etrade@blackfashion.com.tr  adresine posta veya;
c. Başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla.
2. Aşağıda belirtilen şartların bir ya da birkaçının mevcut olması halinde kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilmektedir:
 
5.1. Kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin ilgili faaliyetlerin kanunlarda açıkça öngörülmesi, Kişisel verilerin Şirket tarafından aktarılmasının bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili ve gerekli olması, taraflar arasında bir sözleşmenin varlığı halinde ilgili sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
5.2. Kişisel verilerin aktarılmasının Şirket’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
3. Kişisel verilerin ilgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması şartıyla, alenileştirme amacıyla sınırlı bir şekilde Şirket’imiz tarafından aktarılması,
4. Kişisel verilerin şirket tarafından aktarılmasının şirketin veya ilgili kişinin veya üçüncü kişilerin haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması,
5. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla şirket meşru menfaatleri için kişisel veri aktarımı faaliyetinde bulunulmasının zorunlu olması,
6. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünü koruması için zorunlu olması.
 
7. Kapsam
İşbu aydınlatma metni, Black Fashion tarafından sitesinde yayımlandığı tarih itibariyle yürürlüğe giren Kişisel Verilerin Korunması, İşlenmesi ve Gizlilik Politikası’nın hüküm ve koşullarını kapsamaktadır.
BLACK GROUP TEKSTİL TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU
 
 
1.Başvuru Yöntemi
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11’inci maddesinde sayılan haklarınız kapsamındaki taleplerinizi, Kanun’un 13’üncü maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5’inci maddesi gereğince işbu form ile aşağıda açıklanan yöntemlerden biriyle başvurunuzu Black Group Tekstil Ticaret Limited Şirketi (Bundan sonra Black Fashion olarak anılacaktır) iletebilirsiniz.

BAŞVURU YÖNTEMİ BAŞVURU YAPILACAK ADRES BAŞVURUDA GÖSTERİLECEK BİLGİ
1.Yazılı Olarak Başvuru Islak imzalı şahsen başvuru veya Noter vasıtasıyla Zarfın/tebligatın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır. 
2.Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Yoluyla Başvuru Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi kullanılmak sureti ile
Elektronik postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
 
3.Sistemde Bulunan Elektronik Posta Adresi ile Başvuru Black Fashion sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresi kullanılmak sureti ile Elektronik postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
4.Sistemde Bulunmayan Elektronik Posta Adresi ile Başvuru  Mobil imza/e-imza içerecek şekilde Black Fashion sisteminde bulunmayan elektronik posta adresi kullanılmak sureti ile  Elektronik postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız Kanun’un 13’üncü maddesinin 2’nci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz (30) gün içerisinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili Kanun’un 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.
 
2.Kimlik Ve İletişim Bilgileriniz
 
Lütfen sizinle iletişime geçebilmemiz ve kimliğinizi doğrulayabilmemiz adına aşağıdaki alanları doldurunuz.
 
Ad-Soyad:
T.C. Kimlik Numarası / Diğer Ülke Vatandaşları için Pasaport Numarası veya Kimlik Numarası :
Tebligata Esas Yerleşim Yeri Adresi / İş Yeri Adresi:
Cep Telefonu:
Telefon Numarası :
Faks Numarası :
E-posta Adresi :
 
3. Lütfen Black Fashion ile olan ilişkinizi belirtiniz. (Müşteri, iş ortağı, çalışan adayı, eski çalışan, üçüncü taraf firma çalışanı, hissedar gibi)
 
☐ Müşteri
 
☐ Ziyaretçi
☐ İş Ortağı 
 
☐ Diğer ...............................................................
 

☐ Eski Çalışanım 
 
Çalıştığım Yıllar: ..................................................
 
☐ Diğer
 
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
☐ İş Başvurusu/Özgeçmiş Paylaşımı yaptım
 
Tarih: ...................................................................
 
☐ Üçüncü Kişi Firma Çalışanıyım
Lütfen çalıştığınız firma ve pozisyon bilgilerini belirtiniz
.............................................................................
.............................................................................
Black Fashion’un hakkımda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek istiyorum
Eğer Black Fashion hakkımda kişisel veri işliyorsa bu veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi talep ediyorum.
Eğer Black Fashion hakkımda kişisel veri işliyorsa bunların işlenme amacını ve işlenme amacına uygun kullanılıp kullanmadığını öğrenmek istiyorum.
Eğer kişisel verilerim yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa bu üçüncü kişileri bilmek istiyorum.
Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlendiği düşünüyorum ve bunların düzeltilmesini istiyorum.
Talep edilen bu madde için yanlış veya eksik olduğunu düşündüğünüz ve düzeltilmesini istediğiniz bilgi/belge ve kişisel verilerinizin doğru ve tamamlayıcı olduğunu gösteren bilgi /belge ek olarak tarafımıza iletilmelidir.
Kişisel verilerimin işlenme sebeplerinin ortadan kalktığını düşünerek bu verilerimin seçilecek uygun bir yöntem ile (Silme, Yok etme, Anonim hale getirilmesi) imhasını talep ediyorum.
Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de düzeltilmesini istiyorum. 
Talep edilen bu madde için yanlış veya eksik olduğunu düşündüğünüz ve düzeltilmesini istediğiniz bilgi/belge ve kişisel verilerinizin doğru ve tamamlayıcı olduğunu gösteren bilgi /belge ek olarak tarafımıza iletilmelidir.
Silinmesini talep ettiğim kişisel verilerimin aktarılan üçüncü kişiler nezdinde de silinmesini istiyorum.
Black Fashion tarafından işlenen kişisel verilerim münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edildiğini ve bu analiz neticesinde şahsım aleyhine bir sonuç doğduğunu düşünüyorum. Bu sonuca itiraz ediyorum.
 
 
4. Lütfen Kanun kapsamındaki talebinizi ve talebe konu olan kişisel verileri detaylı olarak belirtiniz.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
5. Ekler
Lütfen başvurunuza dayanak göstermek istediğiniz belge varsa aşağıda belirtiniz ve ilgili belgeleri bu forma ekleyiniz.
…………………..…………….……………………………….……………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
6. Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz.
 
☐ Adresime gönderilmesini istiyorum.
☐ Elektronik Posta adresime gönderilmesini istiyorum.
(E-posta yöntemini seçmeniz hâlinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)
☐ Elden teslim almak istiyorum.
(Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)
 
İşbu başvuru formu, Black Fashion ile olan ilişkinizi tespit ederek varsa, Black Fashion tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Black Fashion ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Black Fashion, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir. Ayrıca bir maliyet gerektirmesi durumunda ilgili mevzuat kapsamında belirlenen tutarlarda ücret talep etme hakkımız saklıdır.
 
Başvuru Sahibi (İlgili kişi) 
 
Adı Soyadı :
Başvuru Tarihi :
İmza :